Alapίtványunk Projektjei

   

"SZÜKSÉGHELYZETBEN LEVŐ FIATALOK AZ ÉLET KÜSZÖBÉN"

  A Projekt 18 és 26 év közti hátrányos társadalmi rétegből származó fiatalokra vonatkozik, akik szociális otthonokból kerültek ki, nehéz anyagi helyzetű családból származnak, vagy enyhén fogyatékosak.
  A Projekt célkitűzései :
- a fiatalok tanácsolása egy anyagilag független élet elkezdésére
- személyiségfejlesztés : helyes önkép kialakίtása, jó döntéshozatal kialakίtása, egézséges (helyes) kapcsolatteremtés a környezettel (barátok, család, munkaszolgáltató, hivatal...)
- különféle házimunkák elsajátίtása
- családi életre való felkészίtés.
   Felkίnált szolgáltatások :
- az alapίtvány szallast biztosit 2-3 ágyas szobákban, közös konyhák vannak (emeletenként 1, melyek az ennivaló elkészίtésére és elfogyasztására alkalmasak), egy mosóda, valamint különféle termek a szabadidős programok lebonyolίtására;
- Személyes tanácsadás különböző problémák megoldását illetően;
- Munkahelyek keresése,m unkaszolgáltatókkal kapcsolatteremtes, illetve a fiatalok irányίtása a különféle munkaterületek felé;
- a fiatalok szamara olyan tevékenységek szervezese, melyeken keresztül bizonyos praktikus ismeretekre tegyenek szert: szobafestés, főzés, takarίtás;
- más ismeretek elsajátίtása, mint : személyes iratok megszerzése, különféle kérvények kitöltése, bankszámla nyitás....
- - informatikai ismeretek elsajátίtása (számίtógépkezelés)

 "SZAKMAI KIKEPZES SÜKETNÉMÁK RESZÉRE"

A Projekt 2006-ban indult, mint egy 2 éves időszakra kiterjedő nappali képzés halláskárosultak számára. Főként azért tartottuk szükségesnek egy ilyen program megszervezését, mert hazánkban elég hiányos a halláskárosultak intellektuális fejlesztése, továbbképzése.
Ezek a személyek egy olyan sajátos világban élnek, ahol a jelrendszer elsajátίtásán kίvül, különös figyelmet igényelne az ő személyiségük fejlesztése is, amire viszont az állami intézmények kevés hangsúlyt fektetnek.
  A Projekt célkitűzései:
- a halláskárosultak intelligencia, erkölcsi és lelki szintjének fejlesztése
- segίtségnyújtás az önállósulás érdekében, hogy a későbbiekben a hallássérült fiatal képviselni tudja saját érdekeit, képes legyen az önellátásra, a családalapίtásra, és találja meg a helyét a társadalomban.
  Ennek érdekében, kurzusaik a következő területek fejlesztését célozták meg:
- a kommunikációs kézség fejlesztése (anyanyelven), a szókincs, illetve az ίrásbeli kommunikációs kézség fejlesztése;
- idegen nyelv elsajátίtása (angol);
- PC-operacios ismeretek elsajátίtása

 

"TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSA ÉS A VELÜK VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS " 

A Projekt olyan tehetséges fiatalok támogatását tűzte ki célul, akik szeretnének továbbtanulni (egyetemi szinten), de anyagi hátterük ezt nem teszi lehetővé. Ugyanakkor, mint szociális támaszt nyújtó szervezet, azt tapasztaltuk, hogy az egészséges családi háttérrel rendelkező fiatalok pozitίv hatással vannak az állami intézményekből származó fiatalokra a kapcsolataik területén, valamint fejlődési vágyukat illetően.
  A Projekt célkitűzései :
szállást biztosίtunk az alapίtvány épületében olyan fiatalok részére, akik felsőoktatásban részesülnek. Itt a szobán kίvül egy közös könyhát, mosódát, illetve olvasótermet is igénybe vehetnek
közös tevékenységek szervezése a családból származó, illetve az intézményekből kikerült fiatalok részére, ahol lehetőség adódik a helyes erkölcsi és etikus normák megismerésére, elsajátίtására. (A családból származóknál az etikai, erkölcsi normák sokkal magasabb szinten működnek).
  Felkínált szolgáltatások :
- szálláslehetőség az alapίtvány épületében
- különböző területeket érintő személyes tanácsadás
- különféle fejlesztőprogramok
- számίtógép, illetve internet hozzáférhetőség